Login V3
Log in
security
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++
(Education Area Management Support System)
มีปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อกลุ่ม Line
หรือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) สพป.บึงกาฬ