ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9]
ประเภท  
ที่วดปประเภทข้อความFileผู้รายงาน
17 พค 2563 10:58:27 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)เอกสาร-โรงเรียน บ้านหนองบัวแดง
27 พค 2563 12:42:45 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านห้วยเรือเอกสาร-โรงเรียน บ้านห้วยเรือ
39 พค 2563 10:21:30 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจกเอกสาร-โรงเรียน บ้านทุ่งทรายจก
48 พค 2563 09:45:22 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านสร้างคำเอกสาร-โรงเรียน บ้านสร้างคำ
57 พค 2563 13:10:36 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน) สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)โรงเรียนบ้านชุมภูทองเอกสาร-โรงเรียน บ้านชุมภูทอง
67 พค 2563 15:14:29 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านโคกนิยมเอกสาร-โรงเรียน บ้านโคกนิยม
77 พค 2563 15:30:36 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยระบบ Video Conference ของโรงเรียนบ้านท่าไคร้เอกสาร-โรงเรียน บ้านท่าไคร้
87 พค 2563 15:41:01 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านนาแสงเอกสาร-โรงเรียน บ้านนาแสง
97 พค 2563 15:40:32 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน) สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านเหล่าคาม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬเอกสาร-โรงเรียน บ้านเหล่าคาม
107 พค 2563 15:48:16 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน) สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา อำเภอปากคาดเอกสาร-โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
117 พค 2563 15:52:54 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (covid-๑๙) โรงเรียนบ้านนาคำ กลุ่มโคกก่องชัยพรเอกสาร-โรงเรียน บ้านนาคำ
127 พค 2563 15:59:10 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านนาสิงห์เอกสาร-โรงเรียน บ้านนาสิงห์
137 พค 2563 16:04:42 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยางเอกสาร-โรงเรียน บ้านเหล่าหนองยาง
147 พค 2563 16:08:17 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้เอกสาร-โรงเรียน บ้านโสกก่ามนาตาไก้
157 พค 2563 16:16:55 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)การประชุมออนไลน์การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019เอกสาร-โรงเรียน บ้านไร่สุขสันต์
167 พค 2563 16:19:40 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านดอนหญ้านางเอกสาร-โรงเรียน บ้านดอนหญ้านาง
177 พค 2563 16:20:28 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 บ้านโคกกว้างเอกสาร-โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 51 (บ้านโคกกว้าง)
187 พค 2563 17:11:38 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้เอกสาร-โรงเรียน บ้านห้วยดอกไม้
197 พค 2563 17:30:22 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายเอกสาร-โรงเรียน บ้านหนองแก่งทราย
207 พค 2563 17:32:25 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านโนนจำปาเอกสาร-โรงเรียน บ้านโนนจำปา