ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9]
ประเภท  
ที่วดปประเภทข้อความFileผู้รายงาน
217 พค 2563 17:59:59 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เอกสาร-โรงเรียน บ้านดงเสียด
227 พค 2563 18:01:12 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)การเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)เอกสาร-โรงเรียน อนุบาลเซกา
237 พค 2563 19:40:45 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง)เอกสาร-โรงเรียน บ้านท่าส้มโฮง
247 พค 2563 19:47:55 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (รร.โคกบริการสันกำแพง)เอกสาร-โรงเรียน บ้านโคกบริการสันกำแพง
257 พค 2563 19:48:16 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (รร.โคกบริการสันกำแพง)เอกสาร-โรงเรียน บ้านโคกบริการสันกำแพง
267 พค 2563 20:50:41 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน) สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (รร.บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง)เอกสาร-โรงเรียน บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง
277 พค 2563 21:04:49 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)การเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด)เอกสาร-โรงเรียน บ้านห้วยไม้ซอด
287 พค 2563 22:27:28 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน) สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)เอกสาร-โรงเรียน บ้านโนนสว่าง
297 พค 2563 22:54:36 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ)เอกสาร-โรงเรียน บ้านห้วยผักขะ
307 พค 2563 22:57:56 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) รร.บ้านท่าโพธิ์เอกสาร-โรงเรียน บ้านท่าโพธิ์
317 พค 2563 23:00:43 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่งเอกสาร-โรงเรียน บ้านหนองเดิ่นทุ่ง
327 พค 2563 23:55:48 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรงเรียนบ้านโนนม่วง)เอกสาร-โรงเรียน บ้านโนนม่วง
338 พค 2563 05:43:28 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙เอกสาร-โรงเรียน บ้านทองสาย
348 พค 2563 05:45:55 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)ทะเบียนการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙เอกสาร-โรงเรียน บ้านทองสาย
358 พค 2563 06:22:45 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน) สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านหนองจันทน์เอกสาร-โรงเรียน บ้านหนองจันทน์
368 พค 2563 07:23:51 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)โรงเรียนบ้านคำภู เข้ารับการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เอกสาร-โรงเรียน บ้านคำภู
378 พค 2563 07:28:32 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรงเรียนสิริภัทรวิทยา)เอกสาร-โรงเรียน สิริภัทรวิทยา
388 พค 2563 08:25:08 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์)เอกสาร-โรงเรียน บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์
398 พค 2563 08:51:00 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย)เอกสาร-โรงเรียน อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย
408 พค 2563 09:10:19 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูเอกสาร-โรงเรียน บ้านใหม่ศรีชมภู