ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9]
ประเภท  
ที่วดปประเภทข้อความFileผู้รายงาน
418 พค 2563 09:11:26 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านสรรเสริญเอกสาร-โรงเรียน บ้านสรรเสริญ
428 พค 2563 09:46:40 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีเอกสาร-โรงเรียน บ้านใหม่สามัคคี
438 พค 2563 10:12:52 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่เอกสาร-โรงเรียน บ้านโนนเหมือดแอ่
448 พค 2563 10:34:32 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ โรงเรียนบ้านโคกหนองลาดเอกสาร-โรงเรียน บ้านโคกหนองลาด
458 พค 2563 10:57:56 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รร.บ้านป่าไร่โนนม่วง)เอกสาร-โรงเรียน บ้านป่าไร่โนนม่วง
468 พค 2563 10:59:09 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอกเอกสาร-โรงเรียน บ้านโสกโพธิ์โสกพอก
478 พค 2563 11:04:25 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านโนนยางเอกสาร-โรงเรียน บ้านโนนยาง
488 พค 2563 11:13:50 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนาเอกสาร-โรงเรียน บ้านศรีสว่างพัฒนา
498 พค 2563 11:23:55 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพของการอบบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือเอกสาร-โรงเรียน บ้านท่าเชียงเครือ
508 พค 2563 12:57:28 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านหนองหมูเอกสาร-โรงเรียน บ้านหนองหมู
518 พค 2563 11:30:09 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านไคสีเอกสาร-โรงเรียน บ้านไคสี
528 พค 2563 11:36:25 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน) สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนแก่งอาฮงเอกสาร-โรงเรียน แก่งอาฮง
538 พค 2563 11:44:03 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน) สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายเอกสาร-โรงเรียน บ้านหนองแก่งทราย
548 พค 2563 11:51:30 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน) สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านท่ากกต้องเอกสาร-โรงเรียน บ้านท่ากกต้อง
558 พค 2563 12:00:50 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน) สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ เอกสาร-โรงเรียน กัลยาณิวัฒนา 2
568 พค 2563 12:24:38 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุลเอกสาร-โรงเรียน บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
578 พค 2563 12:24:27 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านนาขาม (โซ่)เอกสาร-โรงเรียน บ้านนาขาม (โซ่พิสัย)
588 พค 2563 12:27:50 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลงเอกสาร-โรงเรียน บ้านดอนแก้ว
598 พค 2563 12:31:23 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือเอกสาร-โรงเรียน บ้านห้วยเล็บมือ
608 พค 2563 12:36:11 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์เอกสาร-โรงเรียน สันติสุขเจริญราษฎร์