ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9]
ประเภท  
ที่วดปประเภทข้อความFileผู้รายงาน
618 พค 2563 12:39:03 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการประชุมการอบรมทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เอกสาร-โรงเรียน บ้านนาเจริญ
628 พค 2563 12:40:08 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนบ้านตาลเดีียว เอกสาร-โรงเรียน บ้านตาลเดี่ยว
638 พค 2563 12:42:23 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน) สรุปภาพรวมการเข้าร่วมอบรมการัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โคโรนา 2019 (covid-19) โรงเรียนบ้านดงสว่างเอกสาร-โรงเรียน บ้านดงสว่าง
648 พค 2563 12:54:56 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)กระดานข่าว การอบรมทางไกลฯ วันที่ 7 พ.ค.2563เอกสาร-โรงเรียน บ้านดงโทน
658 พค 2563 13:00:10 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน) สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนบ้านขามเปี้ยเอกสาร-โรงเรียน บ้านขามเปี้ย
668 พค 2563 13:07:14 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน) สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านดงบังเอกสาร-โรงเรียน บ้านดงบัง
678 พค 2563 13:15:33 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)รายงานข่าวประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการอบรมการเรียนการสอนทางไกลในช่วงระบาดของไวรัส(โควิด-19) โรงเรียนบ้านซำบอนเอกสาร-โรงเรียน บ้านซำบอน
688 พค 2563 13:37:49 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)รายงานข่าว สรุปเข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในช่วงระบาดของไวรัส(โควิด-19) ผ่านระบบประชุมทางไกล Video conference โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย เอกสาร-โรงเรียน บ้านโคกกระแชขีัเหล็กน้อย
698 พค 2563 13:37:10 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่าเอกสาร-โรงเรียน บ้านหนองเดิ่นท่า
708 พค 2563 13:46:43 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)รายงานการเข้าร่วมอบรมการัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โคโรนา 2019 (covid-19) โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ เอกสาร-โรงเรียน บ้านท่าดอกคำ
718 พค 2563 13:53:34 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)ขอส่งจดหมายข่าวการร่วมเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญเอกสาร-โรงเรียน อนุบาลพรเจริญ
728 พค 2563 13:55:44 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน) รายงานข่าว สรุปเข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในช่วงระบาดของไวรัส(โควิด-19) ผ่านระบบประชุมทางไกล Video conference โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐเอกสาร-โรงเรียน บ้านโนนประเสริฐ
738 พค 2563 13:55:53 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนบ้านนาซาวเอกสาร-โรงเรียน บ้านนาซาว
748 พค 2563 14:36:41 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)รายงานการเข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โคโรนา 2019 (covid-19) โรงเรียนบ้านหนองแวงเอกสาร-โรงเรียน บ้านหนองแวง
758 พค 2563 15:11:46 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยเอกสาร-โรงเรียน อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย
768 พค 2563 15:13:08 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)รายงานการเข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โคโรนา 2019 (covid-19) โรงเรียนชุมชนบ้านตูมเอกสาร-โรงเรียน ชุมชนบ้านตูม
778 พค 2563 15:13:22 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองเอกสาร-โรงเรียน บ้านโนนแก้วโพนทอง
788 พค 2563 15:13:55 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่นเอกสาร-โรงเรียน บ้านท่าศรีชมชื่น
798 พค 2563 15:20:22 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญเอกสาร-โรงเรียน บ้านท่าไร่ไทยเจริญ
808 พค 2563 15:52:10 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)รายงานการเข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โคโรนา 2019 (covid-19) โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซเอกสาร-โรงเรียน บ้านต้องโคกกระแซ