ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9]
ประเภท  
ที่วดปประเภทข้อความFileผู้รายงาน
818 พค 2563 16:45:22 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)จดหมายข่าว การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference รร.ประวิตร(หนองบ่อ) เอกสาร-โรงเรียน ประวิตร (หนองบ่อ)
828 พค 2563 17:02:45 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)จดหมายข่าว การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์เอกสาร-โรงเรียน หนองสิมโนนสวรรค์
838 พค 2563 17:19:00 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปภาพรวมการเข้าอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดมเอกสาร-โรงเรียน บ้านนาเหว่อโนนอุดม
848 พค 2563 17:34:21 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปการอบรมทางจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ เอกสาร-โรงเรียน บ้านเหล่าใหญ่
858 พค 2563 18:44:41 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน) สรุปการอบรมทางจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference โรงเรียนบ้านสุขสำราญเอกสาร-โรงเรียน บ้านสุขสำราญ
868 พค 2563 19:23:55 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)จดหมายข่าวเรื่องการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์เอกสาร-โรงเรียน บ้านหนองแวงประชาสรรค์
878 พค 2563 20:04:26 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน) จดหมายข่าว การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference รร.ชุมชนบ้านโคกอุดมเอกสาร-โรงเรียน ชุมชนบ้านโคกอุดม
888 พค 2563 20:06:38 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โรงรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์เอกสาร-โรงเรียน บ้านโคกสำราญพรสวรรค์
898 พค 2563 20:23:13 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โรงรียนโนนสาสวรรค์เอกสาร-โรงเรียน โนนสาสวรรค์
908 พค 2563 20:54:46 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) รร.บ้านท่าสะอาดเอกสาร-โรงเรียน บ้านท่าสะอาด
918 พค 2563 20:55:30 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปการอบรมทางจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference โรงเรียนบ้านปรารถนาดีเอกสาร-โรงเรียน บ้านปรารถนาดี
928 พค 2563 20:58:39 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โรงรียนโนนสาสวรรค์เอกสาร-โรงเรียน โนนสาสวรรค์
938 พค 2563 20:59:38 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) โรงเรียนบ้านเหล่าหมากผางเอกสาร-โรงเรียน บ้านเหล่าหมากผาง
948 พค 2563 21:06:16 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)จดหมายข่าว การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(เมืองบึงกาฬ)เอกสาร-โรงเรียน บ้านโคกสะอาด
958 พค 2563 21:28:52 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)จดหมายข่าว การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โรงเรียนบ้านคำไผ่เอกสาร-โรงเรียน บ้านคำไผ่
968 พค 2563 21:32:51 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)จดหมายข่าวการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ(COVID-19) โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86เอกสาร-โรงเรียน บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
978 พค 2563 21:43:22 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)จดหมายข่าว การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้าเอกสาร-โรงเรียน อนุบาลบุ่งคล้า
988 พค 2563 22:06:39 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน) จดหมายข่าว การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โรงเรียนบ้านหนองบัวงามเอกสาร-โรงเรียน บ้านหนองบัวงาม
998 พค 2563 22:08:18 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)จดหมายข่าว การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โรงเรียนบ้านท่าสีไคเอกสาร-โรงเรียน บ้านท่าสีไค
1008 พค 2563 23:07:47 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)จดหมายข่าว การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างเอกสาร-โรงเรียน บ้านหนองหัวช้าง