ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9]
ประเภท  
ที่วดปประเภทข้อความFileผู้รายงาน
1019 พค 2563 00:03:46 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล การแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID -19 โรงเรียนบ้านโนนยางคำเอกสาร-โรงเรียน บ้านโนนยางคำ
1029 พค 2563 09:31:16 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน) จดหมายข่าว การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ เซกาเอกสาร-โรงเรียน บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์
1039 พค 2563 10:04:46 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านโนนเอกสาร-โรงเรียน บ้านโนน
1049 พค 2563 10:56:51 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน) ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านโสกบงเอกสาร-โรงเรียน บ้านโสกบง
10512 พค 2563 11:35:04 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)จดหมายข่าว การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือเอกสาร-โรงเรียน บ้านห้วยเซือมเหนือ
1069 พค 2563 11:13:33 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน) จดหมายข่าว การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลืองเอกสาร-โรงเรียน บ้านห้วยก้านเหลือง
1079 พค 2563 11:36:21 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านนาต้องเอกสาร-โรงเรียน บ้านนาต้อง
1089 พค 2563 11:49:10 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)จดหมายข่าว การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โรงเรียนบ้านนาอ่างเอกสาร-โรงเรียน บ้านนาอ่าง
1099 พค 2563 12:38:57 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ เข้าร่วมรับชมการอบรมผ่านระบบทางไกล การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2563 เอกสาร-โรงเรียน บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์
1109 พค 2563 12:41:47 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล การแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID -19 โรงเรียนบ้านหัวแฮตเอกสาร-โรงเรียน บ้านหัวแฮต
1119 พค 2563 12:42:08 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล การแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID -19 โรงเรียนบ้านหัวแฮตเอกสาร-โรงเรียน บ้านหัวแฮต
1129 พค 2563 14:26:03 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด เรื่อง การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference เอกสาร-โรงเรียน บ้านหนองโดดอนเสียด
1139 พค 2563 14:56:12 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน) จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา เรื่อง การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conferenceเอกสาร-โรงเรียน บ้านนาเจริญวิทยา
1149 พค 2563 16:53:14 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านแสงอรุณ ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (covid-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference เอกสาร-โรงเรียน บ้านแสงอรุณ
1159 พค 2563 17:12:02 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล การแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID -19 โรงเรียนบ้านศรีนาวาเอกสาร-โรงเรียน บ้านศรีนาวา
1169 พค 2563 17:24:50 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน) ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล การแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID -19 โรงเรียนบ้านห้วยคอมเอกสาร-โรงเรียน บ้านห้วยคอม
11710 พค 2563 09:38:51 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)รายงานเรื่องการจัดอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference เอกสาร-โรงเรียน บ้านหนองจิก
11810 พค 2563 13:27:54 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล การแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID -19 โรงเรียนบ้านดอนปอ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬเอกสาร-โรงเรียน บ้านดอนปอ
11910 พค 2563 13:32:35 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล การแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID -19 โรงเรียนบ้านดอนปอเอกสาร-โรงเรียน บ้านดอนปอ
12010 พค 2563 17:02:18 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน) จดหมายข่าว การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โรงเรียนบ้านหนองพันทาเอกสาร-โรงเรียน บ้านหนองพันทา