ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ
ประเภท  
ที่วดปประเภทข้อความFileผู้รายงาน
116 พค 2563 09:45:26 น.ข่าวจัดซื้อจัดจ้างขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อ.เมือง จ.บึงกาฬเอกสารนายสุรชัย  โพธิ์คำ
216 พค 2563 13:59:47 น.ข่าวจัดซื้อจัดจ้างขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเซกาเอกสารนายสุรชัย  โพธิ์คำ
311 มิย 2563 13:43:32 น.ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เอกสารนายณัฐวัช อรัญมิ่ง
411 มิย 2563 13:47:12 น.ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC2 Type 1 และ IC2 Type 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารนายณัฐวัช อรัญมิ่ง
530 มิย 2563 09:32:20 น.ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เอกสารนายณัฐวัช อรัญมิ่ง
69 กค 2563 11:06:04 น.ข่าวจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563เอกสารนายสุรชัย  โพธิ์คำ
79 กค 2563 11:11:42 น.ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เอกสารนายสุรชัย  โพธิ์คำ
89 กค 2563 11:12:52 น.ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เอกสารนายสุรชัย  โพธิ์คำ
99 กค 2563 11:17:23 น.ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เอกสารนายสุรชัย  โพธิ์คำ
109 กค 2563 11:18:23 น.ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เอกสารนายสุรชัย  โพธิ์คำ
116 สค 2563 12:05:11 น.ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bldding) เลขที่ ๖/๒๕๖๓ การซื้อจัดซื้อครุกัณฑ์ งานอาหารและโภชนาการ,ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน,สำหรับงานไฟทำ, ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนขนาตเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เอกสารนายณัฐวัช อรัญมิ่ง
126 สค 2563 12:02:10 น.ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bldding) เลขที่ ๓/๒๕๖๓ การซื้อจัดซื้อครุกัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓เอกสารนายณัฐวัช อรัญมิ่ง
136 สค 2563 12:03:51 น.ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bldding) เลขที่ ๗/๒๕๖๓ การซื้อจัดซื้อครุกัณฑ์ อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓เอกสารนายณัฐวัช อรัญมิ่ง
146 สค 2563 12:04:54 น.ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bldding) เลขที่ ๒/๒๕๖๓ การซื้อจัดซื้อครุกัณฑ์ ดนตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓เอกสารนายณัฐวัช อรัญมิ่ง
1531 สค 2563 09:58:21 น.ข่าวจัดซื้อจัดจ้างคู่มือขั้นตอนการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารและมาทำอาหารเอกสารนายณัฐวัช อรัญมิ่ง
1631 สค 2563 09:59:17 น.ข่าวจัดซื้อจัดจ้างแบบฟอร์มจัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนเอกสารนายณัฐวัช อรัญมิ่ง