ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9]
ประเภท  
ที่วดปประเภทข้อความFileผู้รายงาน
14123 พค 2563 11:08:30 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)ศึกษานิเทศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างคำพร้อมคณะครู ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับฟังปัญหาในการจัดการศึกษาทางไกลเอกสาร-โรงเรียน บ้านสร้างคำ
14223 พค 2563 18:11:00 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)รายงานการติดตามการเรียนการทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563เอกสาร-โรงเรียน บ้านนาสะแบง
14324 พค 2563 07:43:48 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)รายงานการเตรียมความพร้อมการเรียนทางไกล DLTV ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐเอกสาร-โรงเรียน บ้านโนนประเสริฐ
14424 พค 2563 15:33:24 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)โรงเรียนบ้านนาสะแบงกับ สัปดาห์ที่ แรก การเรียนการทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) เอกสาร-โรงเรียน บ้านนาสะแบง
14525 พค 2563 18:09:06 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก ประชาสัมพันธ์-ประชุมสรุปผลการเรียนการทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563เอกสาร-โรงเรียน บ้านทุ่งทรายจก
14625 พค 2563 18:10:06 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก ประชาสัมพันธ์-รายงานการติดตามการเรียนการทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563เอกสาร-โรงเรียน บ้านทุ่งทรายจก
14725 พค 2563 20:21:35 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)รายงานการติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ) โรงเรียนบ้านแสนสำราญเอกสาร-โรงเรียน บ้านแสนสำราญ
14825 พค 2563 23:44:03 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)นางบุญญาพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง พร้อมด้วยคณะครู ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับฟังปัญหาในการจัดการศึกษาทางไกล พร้อมมอบแฟ้มใบงาน (สัปดาห์ที่ ๑) และอาหารเสริมนมให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาเอกสาร-โรงเรียน บ้านโนนสว่าง
14926 พค 2563 12:00:14 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สัปดาห์ที่ 1 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม เอกสาร-โรงเรียน บ้านนาเหว่อโนนอุดม
15027 พค 2563 16:26:20 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วบเทคโนโลยีทางไกลโรงเรียนบ้านปรารถนาดีเอกสาร-โรงเรียน บ้านปรารถนาดี
15127 พค 2563 16:55:43 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)ศึกษานิเทศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างคำพร้อมคณะครู ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับฟังปัญหาในการจัดการศึกษาทางไกลเอกสาร-โรงเรียน บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง
15228 พค 2563 12:25:19 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงชมภู พร้อมด้วยคณะครู ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับฟังปัญหาในการจัดการศึกษาทางไกลเอกสาร-โรงเรียน บ้านดงชมภู
15328 พค 2563 12:55:22 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)รายงานการนิเทศติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ) โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่เอกสาร-โรงเรียน บ้านโนนเหมือดแอ่
15428 พค 2563 15:50:18 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(เมือง) พร้อมคณะครู ออกเยียมบ้านนักเรียนพร้อมแจกแฟ้มในงาน(ในสัปดาห์ที่ 1) เอกสาร-โรงเรียน บ้านโคกสะอาด
15528 พค 2563 18:12:20 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)รายงานสรุปผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)​สัปดาห์ที่1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้งเอกสาร-โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองหิ้ง
15629 พค 2563 15:00:21 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)การนิเทศติดตามการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ ๒๘ พ.ค 63 โรงเรียนบ้านนาเจริญเอกสาร-โรงเรียน บ้านนาเจริญ
15731 พค 2563 11:05:17 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมรับฟังปัญหาในการจัดการเรียนการสอนทางไกล สัปดาห์ที่ 2เอกสาร-โรงเรียน บ้านโนนวังเยี่ยม
15831 พค 2563 23:30:01 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)การจัดการศึกษาทางไกล ผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิตอล โทรทัศน์ผ่านดาวเที่ยใ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สัปดาห์ที่ 2 เอกสาร-โรงเรียน บ้านปรารถนาดี
1591 มิย 2563 16:02:17 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)ฉบับที่ 4เอกสาร-โรงเรียน บ้านไร่สุขสันต์
1601 มิย 2563 16:02:50 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)ฉบับที่ 5เอกสาร-โรงเรียน บ้านไร่สุขสันต์